Nauki o rodzinie

Opis

ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

NAUKI O RODZINIE

Poziom kształcenia
studia licencjackie i magisterskie
Forma studiów
stacjonarne oraz niestacjonarne
Czas trwania
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Wydział

Wydział Studiów nad Rodziną

Siedziba
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Masz otwarty umysł i lubisz pracować z ludźmi? Wybierz Nauki o rodzinie na UKSW!

Kierunek Nauki o rodzinie został stworzony z myślą o przygotowaniu oferty dydaktycznej, na którą składają się wiedza naukowa oraz praktyczne umiejętności, kierowanej do osób pragnących zajmować się zawodowo pomocą rodzinie. Praca z rodziną i na rzecz rodziny wymaga wieloaspektowego przygotowania.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest wyjątkowa interdyscyplinarność kierunku Nauki o rodzinie, zapewniająca studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej. Student będzie miał możliwość nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu sześciu obszarów: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny.

Pod wpływem szczegółowej analizy rynku pracy na kierunku powstały specjalnie przygotowane ścieżki kształcenia. Studenci studiów licencjackich mają do wyboru ścieżki: asystentura rodziny (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielną (studia stacjonarne). Na studiach magisterskich są to ścieżki: mediacje i negocjacje (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz coaching rodziny (studia stacjonarne).

Perspektywy zawodowe

Program kierunku Nauki o rodzinie oparty jest o szczegółowe rozpoznanie rynku pracy, co pozwala na przygotowanie studenta do podejmowania pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej), ośrodkach adopcyjnych, jednostkach specjalistycznego poradnictwa i w innych instytucjach wsparcia rodziny.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań w centrach pomocy rodzinie w strukturach administracji gminnej, powiatowej i wojewódzkiej, mogą pracować jako specjaliści pracy z rodziną oraz jako doradcy lub konsultanci w poradniach małżeńskich i rodzinnych, a także jako społeczni kuratorzy sądowi. Są także przygotowani do podejmowania naukowych interdyscyplinarnych prac badawczych nad małżeństwem i rodziną.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

W przypadku studiów niestacjonarnych decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.


ZAREJESTRUJ SIĘ

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały