Ochrona środowiska

Opis

ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

OCHRONA ŚRODOWISKA

Poziom kształcenia
licencjackie i magisterskie
Forma studiów
stacjonarne
Czas trwania
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Specjalności / profile
Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem,

Monitoring środowiskowy,

Sustainability Studies (profil studiów w j. angielskim, adresowany do studentów z zagranicy oraz studentów z Polski, którzy chcą odbyć studia w j. angielskim (na ten profil prowadzona jest oddzielna rekrutacja)
Wydział

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Siedziba
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Chcesz pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie szeroko pojętej ekologii? Studiuj Ochronę środowiska na UKSW!

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego to kierunek adresowany do wszystkich, którzy są wrażliwi na tematy związane z troską o środowisko naturalne. Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze.

Zajęcia w specjalistycznych laboratoriach, dedykowanych studentom Ochrony środowiska pomagają lepiej zrozumieć procesy powstawania kryzysów ekologicznych, odpowiadając równocześnie na pytanie, jak im zapobiegać.

Studenci tego kierunku mają możliwość studiowania przedmiotów z zakresu psychologiczno- pedagogicznego, które dają uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej. Mogą także uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach (np. GIS; Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego).

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska na UKSW absolwenci posiadają wiedzę z zakresu racjonalnego wykorzystania dóbr naturalnych i odpowiedzialnego nimi rozporządzania w skali lokalnej i globalnej. Dzięki temu mogą podjąć pracę m.in. w laboratoriach badawczych i naukowych, przemyśle, rolnictwie, administracji oraz po dodatkowym ukończeniu specjalności nauczycielskiej, także w oświacie.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia:

język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: biologia, filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, WOS, geografia, chemia.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Sustainability Studies dodatkowo potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub weryfikacja znajomości języka przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału.


ZAREJESTRUJ SIĘ

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały