Klauzula informacyjna 

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że z chwilą wyrażenia zgody na subskrypcję newslettera Pani/Pan przekazuje swoje dane w postaci adresu poczty elektronicznej. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5.

3. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, Pani/Pan informacji udziela Biuro Komunikacji i Promocji UKSW pod adresem promocja@uksw.edu.pl

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu subskrypcji newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu email będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez czas trwania subskrypcji newslettera, do czasu wycofania przez Pania/Pana udzielonej zgody, ale nie dłużeni niż do 30 września 2021 roku.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym ani osobom fizycznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i na podstawie zawartej umowy z dostawcą programu mailingowego GetResponse. Dostawca zapewnia zgodność oferowanych usług z RODO, więcej o polityce bezpieczeństwa https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Pani/Pan dane tj. informacje zawarte w cookie, adres IP będą przetwarzane anonimowo w celach analitycznych i statystycznych badania aktywności Subskrybentów, a także ich preferencji w celu pomiaru skuteczności i zasięgu kampanii reklamowych prowadzonych przez UKSW.

8. Korzystanie z usługi newslettera jest dobrowolne i możliwe po wprowadzeniu adresu poczty elektronicznej do formularza subskrypcji.

9. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo:

–  dokonać zmiany bądź usunięcia swoich danych, wprowadzonych w procesie rejestracji subskrypcji. Usunięcie danych uniemożliwi dalszą subskrypcję newslettera; w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania w związku z oferowaniem newslettera, prowadzeniem statystyk i badaniem satysfakcji

– Rezygnacja z otrzymywania newsletter oraz otrzymywania komunikatów dotyczących oferty Uniwersytetu będzie dla nas oznaczać Pani/Pana sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO

10. Zgodę na subskrypcję można wycofać, wysyłając wiadomość na adres: promocja@uksw.edu.pl

11. Nadzór nad prawidłowym procesem przetwarzaniem danych osobowych przez Administrator sprawuje Inspektora Ochrony Danych UKSW. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: iod@uksw.edu.pl

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.